• Sunday
 • Monday
 • Tuesday
 • Wednesday
 • Thursday
 • Friday
 • Saturday
 • Wed, Nov 1
 • Thur, Nov 2
 • Fri, Nov 3
 • Sat, Nov 4
 • Sun, Nov 5
 • Mon, Nov 6
 • Tues, Nov 7
 • Wed, Nov 8
 • Thur, Nov 9
  Men's Poker Night
 • Fri, Nov 10
 • Sat, Nov 11
  Reserved
 • Sun, Nov 12
  Reserved
 • Mon, Nov 13
  Reserved - Girl Scouts
 • Tues, Nov 14
  Board Meeting 6:30 - 7:30
 • Wed, Nov 15
 • Thur, Nov 16
 • Fri, Nov 17
 • Sat, Nov 18
 • Sun, Nov 19
 • Mon, Nov 20
 • Tues, Nov 21
 • Wed, Nov 22
  Clubhouse Closed for Thanksgiving
 • Thur, Nov 23
  Reserved
 • Fri, Nov 24
  Clubhouse closed for Thanksgiving
 • Sat, Nov 25
 • Sun, Nov 26
 • Mon, Nov 27
 • Tues, Nov 28
 • Wed, Nov 29
 • Thur, Nov 30